SCHINDLER NÖ:      0650 / 666 70 40   schindler24@gmx.at
SCHINDLER Wien:   0650 / 666 70 44   schindler.wien@gmx.at

Prohlášení o ochraně osobních údajů organizace zajišťující osobní péči

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Proto zpracováváme Vaše údaje výlučně v souladu s platnou legislativou.

1. Zpracování Vašich osobních a citlivých údajů

Osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli, zpracováváme v souvislosti s uzavíráním  smlouvy o poskytování osobní péče. Pro tento účel zpracováváme následující údaje: jméno, adresu, telefonní číslo, datum a místo narození, číslo sociálního pojištění, e-mail, číslo živnostenského oprávnění, číslo OP (vč. data vydání a označení úřadu, kterým byl vydán), vysvědčení, diplomy, reference, jazykové znalosti a fotografie.

Kromě výše uvedených osobních údajů zpracováváme další zvláštní kategorie těchto údajů a to jsou: trestní záležitosti (výpis z trestního rejstříku) a citlivé údaje ohledně Vašeho aktuálního zdravotního stavu nebo týkající se stávajících diagnóz, nemocí nebo užívání léků, potřebných pečovatelských a ošetřovatelských činností a rovněž důvěrných  údajů ohledně Vašeho soukromého života.

2. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci našich webových stránek

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Tyto nejsou nijak škodlivé. Cookies používáme k tomu, aby naše internetová  nabídka byla uživatelsky přívětivější. Některé cookies zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nevymažete. Tyto nám umožňují rozeznat Váš webový prohlížeč při další návštěvě našich stránek.

Pokud si nebudete přát přijímat cookies z našich internetových stránek, můžete nastavit Váš prohlížeč tak, aby Vás o jejich zasílání informoval a Vy povolíte přijetí cookies pouze v jednotlivých případech. Deaktivací cookies může být omezena funkčnost našich webových stránek.

3. Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů (správce údajů)

Jméno: Libuše Schindler     Adresa:2130 Mistelbach, Gartengasse 23

E-mail: schindler24@gmx.at     Tel.: +43 650 666 70 40

4. Účely, pro které budou osobní a citlivé údaje zpracovávány a související legislativa

Zpracování Vašich osobních údajů bude sloužit k následujícím účelům: Zpracování a předání údajů nezávislým poskytovatelům péče v souvislosti s výkonem jejich činnosti, uživatelům poskytované péče a také subjektům podílejícím se na pečovatelské činnosti a zprostředkování, pro výběr a zprostředkování osob vhodných pro pečovatelskou práci, zajištění kvality péče, včetně  automatizovaného vyhotovení a archivace textových dokumentů (jako např. korespondence) a rovněž pro účetnictví týkající se těchto záležitostí.

Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b, c a f GDPR

Zpracování Vašich citlivých údajů bude sloužit výhradně k následujícím účelům: zpracování a předání těchto údajů v souvislosti s v výkonem zprostředkovatelských činností, vyřizování na úřadech, podávání žádostí na příspěvek z fondu pro osoby s postižením nebo na příspěvky z jiných podobných podpůrných organizací či institucí.

Zpracování probíhá dle čl. 9 odst. 2 písm. h GDPR a také dle čl. 6 odst. 1 písm. b a c  GDPR

Při kontaktu prostřednictvím e-mailu bude uloženo Vaše jméno, Vaše emailová adresa a Vámi sdělené údaje za účelem zpracování poptávky a pro případ nějakých dalších dotazů.

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny těmto příjemcům: spolupracovníkům, nezávislým poskytovatelům osobní péče, uživatelům poskytované péče (popř. příslušníkům  jejich rodin nebo zákonným zástupcům), přepravním společnostem, pečovatelským službám, podpůrnému fondu, příslušným místům poskytujícím příspěvek na péči, oddělením sociální péče na úřadech, inkasní společnosti, advokátovi, daňovému poradci, finančnímu úřadu, emailové službě, webové službě, poskytovateli služeb v oblasti sociálních médií, službě Messenger.     

6. Doba uložení osobních nebo citlivých údajů

Vaše osobní údaje zůstanou uloženy u nás po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu. Vaše osobní údaje nezbytné pro účetnictví se uchovávají po dobu 7 let od ukončení smlouvy.

Vaše citlivé údaje zůstávají uloženy po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.

Při kontaktu prostřednictvím e-mailu budou Vaše údaje uloženy do dobu 6 měsíců (pokud se nebude jednat o „obchodní dopisy“ s důležitým obsahem souvisejícím se smlouvou).

7. Poskytnutí nezbytných osobních a citlivých údajů

Poskytnutí výše uvedených údajů je předpokladem pro uzavření smlouvy, a to

pro nezávislého poskytovatele péče „ Smlouva o poskytování osobní péče“

– pro uživatele poskytované péče (popř. jeho zástupce) „Zprostředkovatelská smlouva“

– pro všechny ostatní osoby „ v rámci obchodního vztahu“

8. Právo na přístup k osobním údajům a informace

Máte právo požádat zodpovědnou osobu o potvrzení, zda Vaše osobní nebo citlivé údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo na sdělení těchto osobních a citlivých údajů a na následující informace:

● účely zpracování;

● kategorie osobních nebo citlivých údajů, které jsou předmětem zpracování;

● příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Vaše údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců v třetích zemích nebo u mezinárodních organizací;

● je-li to možné, po jakou dobu budou osobní a citlivé údaje uloženy, není-li to možné určit, pak sdělit kritéria použitá pro stanovení této doby;

● existence práva na opravu nebo výmaz osobních či citlivých údajů, které se Vás týkají, omezení jejich zpracování zodpovědnou osobou nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování;

● existence práva podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud uplatníte své právo na informaci, poskytne Vám zodpovědná osoba zdarma první kopii Vašich osobních nebo citlivých údajů, které jsou předmětem zpracování. Za každou další kopii, o kterou si požádáte, může zodpovědná osoba požadovat přiměřený poplatek z důvodů vynaložených správních nákladů. Podáte-li si žádost elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v běžně užívaném elektronickém formátu, pokud neuvedete něco jiného.   

9. Právo na opravu

Máte právo požádat zodpovědnou osobu, aby bez zbytečného odkladu opravila nepřesně uvedené osobní nebo citlivé údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účel zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních nebo citlivých údajů, a to i pomocí upřesnění vysvětlením.

10. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo požádat zodpovědnou osobu, aby bez zbytečného odkladu vymazala osobní nebo citlivé údaje, které se Vás týkají. Zodpovědná osoba je povinna bez zbytečného odkladu smazat Vaše osobní nebo citlivé údaje při existenci některého z následujících důvodů:

● Osobní nebo citlivé údaje už nejsou zapotřebí pro účely, kvůli kterým byly poskytnuty nebo jsou zpracovávány jiným způsobem;

● Podáte-li námitku (čl. 21 odst. 1 nebo odst. 2 GDPR) proti zpracování a neexistují-li dle čl. 21 odst. 1 GDPR v tomto případě žádné oprávněné důvody pro zpracování;

● Osobní nebo citlivé údaje jsou zpracovávány neoprávněně;

● Výmaz osobních nebo citlivých údajů je nutný na základě unijního práva nebo legislativy členského státu, které je pro zodpovědnou osobu závazné;

Pokud zodpovědná osoba předmětné údaje zpřístupnila dalším zpracovatelům, je povinna

zajistit jejich výmaz také u nich, proto musí učinit taková opatření, aby také oni dozvěděli o

Vašem požadavku na výmaz osobních údajů.

11. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat od zodpovědné osoby omezení zpracování za následujících podmínek:

● Popíráte-li přesnost osobních nebo citlivých údajů; zpracování je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních nebo citlivých údajů ověřena

● Zpracování je protiprávní, vy však místo výmazu požádáte o omezení zpracování osobních nebo citlivých údajů, které se Vás týkají;

● Osobní nebo citlivé údaje již nejsou zapotřebí pro účely zpracování. Vy je však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků;

● Byla-li z Vaší strany vznesena námitka dle čl. 21 odst. 1 GDPR, platí omezení na dobu, než bude prokázáno, zda má zodpovědná osoba takové závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi;

Pokud bylo z Vaší strany uplatněno právo na omezení zpracování, budete zodpovědnou osobou informování před zrušením předmětného omezení.

12. Oznamovací povinnost v případě opravy, výmazu údajů nebo omezení zpracování

Zodpovědná osoba sdělí všem příjemcům, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, každou opravu či výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, ledaže by se to prokázalo jako nemožné nebo to bylo spojeno s nepřiměřeným úsilím. Odpovědná osoba Vás bude o těchto příjemcích informovat, pokud si o to požádáte.

13. Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo na poskytnutí Vašich osobních nebo citlivých údajů,  ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu, máte právo přenést si je k jinému správci údajů, aniž by tomu bránila zodpovědná osoba, které byly osobní a citlivé údaje dány k dispozici, pokud

● zpracování spočívá v plnění smlouvy  (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a

● zpracování je automatizováno.

Při výkonu práva na přenositelnost údajů máte oprávnění požádat, aby Vaše osobní nebo citlivé údaje byly přeneseny přímo od jednoho zodpovědného subjektu k druhému, je-li to technicky realizovatelné. Uplatněním Vašeho práva na přenositelnost údajů není dotčeno Vaše právo na výmaz.

14. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR.

Zodpovědná osoba už osobní údaje dále nezpracovává, ledaže by prokázala závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Je-li předmětem zpracování osobních údajů přímý marketing, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem reklamy tohoto druhu; totéž platí také pro profilování, pokud souvisí s tímto přímým marketingem. Vznesete-li námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, nesmí být již Vaše osobní údaje zpracovávány pro tyto účely.

15. Právo na stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních nebo citlivých údajů je v rozporu s GDPR nebo s § 1 nebo článkem 2 hlava 1 rakouského Zákona o ochraně osobních údajů, máte právo na stížnost u dozorového úřadu v místě Vašeho bydliště, pracoviště nebo v místě předpokládaného porušení pravidel ochrany osobních údajů. Příslušným dozorovým orgánem v Rakousku je  “Datenschutzbehörde“  (Úřad pro ochranu osobních údajů).